Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

BETBAGTÇYLYKLY hadysalardan ätiýaçlandyryş

"SIZIŇ GORAGYŇYZ" — bu betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryşdyr. Polis kyn pursatlarda kömek eder we maşgala býudjetini garaşylmadyk çykdajylardan goramaga kömek eder.

Giňişleýin

DAŞARY ýurda syýahat etmek üçin ätiýaçlandyryş

Türkmenistanyň çäginden daşary çykýan raýatlaryň ätiyaçlandyryşy, islendik syýahatda özüňizi ynamly duýmaga mümkinçilik berer.

Giňişleýin

Amatly bahada KASKO

Hemişe we islendik ýerde, öz awtoulagyňyz babatynda arkaýyn boluň

Giňişleýin

SMARTFONYŇ displeýini we sensor ekranyny ätiýaçlandyryş

Smartfonyň ekranyny ätiýaçlandyryş - bu enjamyň ekranyny döwülmeginden we oňa zeper ýetmeginden goraýan ýöriteleşdirilen guraldyr.

Giňişleýin

KÄRHANA emlägini ätiýaçlandyryş

Her bir edara özüne degişli bolan emläginiň zeper ýetirilmegine ýa-da ýitirilmegine getirip biljek töwekgelçiliklere duş gelip bilýär.

Giňişleýin

IŞGÄRLERIŇIZI betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryň

Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş eýýäm köpden bäri iş berijiler tarapyndan öz işgärlerine berilýän sosial bukjanyň bir bölegi bolup durýar.

Giňişleýin

ÖÝ emlägini ätiýaçlandyryş

Öý emläginiň  ätiýaçlandyryşy betbagtçylyklardan, ogurlyk ýa-da beýleki howplaryň netijesinde döräp biljek öý enjamlaryň zaýlanmagyndan ýa-da ýitmeginden goraýar.

Giňişleýin
BETBAGTÇYLYKLY hadysalardan ätiýaçlandyryş

"SIZIŇ GORAGYŇYZ" — bu betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryşdyr. Polis kyn pursatlarda kömek eder we maşgala býudjetini garaşylmadyk çykdajylardan goramaga kömek eder.

Giňişleýin
DAŞARY ýurda syýahat etmek üçin ätiýaçlandyryş

Türkmenistanyň çäginden daşary çykýan raýatlaryň ätiyaçlandyryşy, islendik syýahatda özüňizi ynamly duýmaga mümkinçilik berer.

Giňişleýin
Amatly bahada KASKO

Hemişe we islendik ýerde, öz awtoulagyňyz babatynda arkaýyn boluň

Giňişleýin

SMARTFONYŇ displeýini we sensor ekranyny ätiýaçlandyryş

Smartfonyň ekranyny ätiýaçlandyryş - bu enjamyň ekranyny döwülmeginden we oňa zeper ýetmeginden goraýan ýöriteleşdirilen guraldyr.

Giňişleýin
KÄRHANA emlägini ätiýaçlandyryş

Her bir edara özüne degişli bolan emläginiň zeper ýetirilmegine ýa-da ýitirilmegine getirip biljek töwekgelçiliklere duş gelip bilýär.

Giňişleýin
IŞGÄRLERIŇIZI betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryň

Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş eýýäm köpden bäri iş berijiler tarapyndan öz işgärlerine berilýän sosial bukjanyň bir bölegi bolup durýar.

Giňişleýin
ÖÝ emlägini ätiýaçlandyryş

Öý emläginiň  ätiýaçlandyryşy betbagtçylyklardan, ogurlyk ýa-da beýleki howplaryň netijesinde döräp biljek öý enjamlaryň zaýlanmagyndan ýa-da ýitmeginden goraýar.

Giňişleýin

Biziň hyzmatlarymyz

Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş
Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş

Ýeňil ýa-da ýük awtoulaglary, tirkeg we ýarym tirkegler, awtobuslar, mikroawtobuslar, motosikller, oba hojalyk we gurluşyk maşynlar, özi hereket edýän mehanizmler we başgalar

Giňişleýin
Öý emlägini ätiýaçlandyryş
Öý emlägini ätiýaçlandyryş

Öýde telewizoryň, täze kompýuteriň ýa-da çylşyrymly kondisioneriň  bolmagy indi üýtgeşiklik däl eýsem adaty zat. Şeýle-de bolsa, ýönekeý suw almagy öýüňizdäki emläge uly zyýan ýetirip biler we  hojalyk tehnikasynyň täzesini satyn almak ýa-da abatlamak işi  gymmada düşýär.

Giňişleýin
Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş
Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş

Betbagtçylykly hadysalaryndan ätiýaçlandyryş – heläkçilik ýa-da heläkçilik sebäpli aradan çykan halatynda maliýe goragyny üpjün etmek üçin niýetlenen ätiýaçlandyryşyň bir görnüşidir.

Giňişleýin
Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş
Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş

Ýeňil ýa-da ýük awtoulaglary, tirkeg we ýarym tirkegler, awtobuslar, mikroawtobuslar, motosikller, oba hojalyk we gurluşyk maşynlar, özi hereket edýän mehanizmler we başgalar

Giňişleýin
Kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş
Kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş

Her bir edara özüne degişli bolan emläginiň zeper ýetirilmegine ýa-da ýitirilmegine getirip biljek töwekgelçiliklere duş gelip bilýär. Tebigy betbagtçylyklar, ýangyn, üçünji taraplaryň kanuna garşy hereketleri ýaly ...

Giňişleýin
Işgärleri betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş
Işgärleri betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş

Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş eýýäm köpden bäri iş berijiler tarapyndan öz işgärlerine berilýän sosial bukjanyň bir bölegi bolup durýar. Dolandyryjynyň topar üçin aladasy näçe köp ...

Giňişleýin
RESMI KEPIL ätiýaçlandyryş kompaniýasy
0
Ätiýaçlandyryş hyzmatlary
0
Agentlarymyz
0
Müşderiler kanagatlandyrlan
0
Razy müşderiler

Biziň artykmaçlygymyz

Hil we ygtybarlylyk
Hil we ygtybarlylyk


Geljege bolan ynamyňyz üçin jogapkärçilik
Geljege bolan ynamyňyz üçin jogapkärçilik


Iň oňat önümler, iň gowy bahalar, iň gowy hyzmat
Iň oňat önümler, iň gowy bahalar, iň gowy hyzmat


Her müşderä aýratyn çemeleşmeler we amatly bahalar
Her müşderä aýratyn çemeleşmeler we amatly bahalar


Köp ýyllyk üstünlikli tejribe
Köp ýyllyk üstünlikli tejribe

Biziň müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz