Select your language

SUW ULAGLARYNY ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Suw ulagyň ätiýaçlandyryşy gämileriň we beýleki suw serişdeleriniň eýeleriniň ýa-da peýdalanyjylarynyň bähbitlerini, suw ulagyň işledilişi ýa-da ulanyşy bilen bagly bolup biljek töwekgelçiliklerini ýa-da ýitgilerini öňüni almak üçin niýetlenendir.

Image

SUW ULAGLARYNY ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Biz nämäni ätiýaçlandyrýarys?

  • Deňiz (derýa) gämisiniň ştat gurluşy: gäminiň gabarasy, hereketlendirijileri, gäminiň enjamlary we esbaplary (ýangyç ýaglama we beýleki sarp ediş materiallary muňa degişli däldir) H&M
  • Üçünji taraplaryň janyna, saglygyna (ömrüne) we emlägine ýetirilen zyýanlaryň gämi eýesi tarapyndan öweziniň dolunmagy P&I.

Haýsy howplardan?

  • Gäminiň ýitirilmegi ýa-da heläk bolmagy töwekgelçiligi şol sanda gabarasy (kasko) - bölekleýin ýa-da doly zeperlenme, şeýle hem heläkçiligiň, çaknyşmanyň, ýangynyň we beýleki garaşylmadyk ýagdaýlaryň netijesinde gäminiň bölekleýin ýa-da doly zeperlenmegi, şeýle hem ýitirilmegi;
  • Jogapkärçilik töwekgelçiligi - gäminiň eýeleriniň ýa-da operatorlarynyň hereketleriniň ýa-da seresapsyzlygynyň netijesinde üçünji taraplara ýa-da daşky gurşawa zyýan ýetirilmegi bilen bagly ýitgileriň öweziniň dolunmagyndan;
  • Ýüküň zaýalanmagy ýa-da ýitirilmegi töwekgelçiligi – ýüküň zaýalanmagy, ýüküň gijikdirilip eltilmegi bilen bagly ýitgileriň öweziniň dolunmagyndan;
  • Gäminiň bortundaky adamlaryň saglygyny (ömrüni) ätiýaçlandyryş töwekgelçiligi - gämide betbagtçylykly hadysasy ýüze çykan halatynda bejeriş bilen bagly çykdajylarynyň öweziniň dolunmagyndan.
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL