Select your language

TÜRKMENISTANYŇ ÇÄGINDEN DAŞARY ÇYKÝAN RAÝATLARYŇ ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

       Türkmenistanyň çäklerinden daşary ýurda  gidýän raýatlar üçin ätiýaçlandyryş 
özlerini şikes alan ýa-da kesellän, şeýle hem zerur kömek gerek bolan ýagdaýlarda başga şäherde ýa-da nätanyş ýurtda wagtyň, nerwleriň we puluň sarp edilmeginden goralmagyna ýol berýär.
       Syýahat ätiýaçlandyryşy size islendik syýahatyňyzda özüňizi ynamly duýmaga 
mümkinçilik berer.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

        Ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen hem daşary ýurduň çäginde bolan wagtynda Türkmenistanyň çäginden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny

“REMED ASSISTANCE” KOMPANIÝASYNYŇ HYZMATY

Biziň hyzmatdaşymyz halkara hassahanalar ulgamyna ygtyýary bolan “Remed Assistance” kompaniýasy bolup durýar.

  • “Remed Assistance” halkara assistent ulgamynda köp ýyllyk iş tejribesi bar
  • Dünýäniň islendik künjeginde hyzmatyny hödürleýär
  • Şertnamanyň şertlerine laýyklykda Call Merkeziniň operatorlary jaňlary 24/7 tertipde kabul edýär
  • Daşary ýurtda ýokarda agzalan howplardan goraýar

Haýsy howplardan?

  • Daşary ýurda giden wagtynda betbagtçylykly hadysanyň ýa-da keseliň netijesinde ömrüne zyýan ýetirilmeginden (ýa-da aradan çykmagy)
  • Ambulatoriýa we stasionar bejerginiň töleglerinden
  • Resminamalar jemlemek üçin çykdajylary (lukmançylyk netijenamasy, keseliň taryhy, kepilnamalar we ş.m.);
  • Repatriasiýa (watana dolandyrmak)
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL