Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

TÜRKMENISTANYŇ çäginden daşary çykýan raýatlary ätiýaçlandyryş

Image
Türkmenistanyň çäklerinden daşary ýurda gidýän raýatlar üçin ätiýaçlandyryş özlerini şikes alan ýa-da kesellän, şeýle hem zerur kömek gerek bolan ýagdaýlarda başga şäherde ýa-da nätanyş ýurtda wagtyň, nerwleriň we puluň sarp edilmeginden goralmagyna ýol berýär.
Syýahat ätiýaçlandyryşy size islendik syýahatyňyzda özüňizi ynamly duýmaga mümkinçilik berer.
Image
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen hem daşary ýurduň çäginde bolan wagtynda Türkmenistanyň çäginden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen hem daşary ýurduň çäginde bolan wagtynda Türkmenistanyň çäginden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny
Image

“REMED ASSISTANCE” kompaniýasynyň hyzmaty

Image
Biziň hyzmatdaşymyz halkara hassahanalar ulgamyna ygtyýary bolan “Remed Assistance” kompaniýasy bolup durýar.

“Remed Assistance” halkara assistent ulgamynda köp ýyllyk iş tejribesi bar

Dünýäniň islendik künjeginde hyzmatyny hödürleýär
Şertnamanyň şertlerine laýyklykda Call Merkeziniň operatorlary jaňlary 24/7 tertipde kabul edýär
Daşary ýurtda aşakda agzalan howplardan goraýar

Haýsy howplardan?

Image

Daşary ýurda

giden wagtynda betbagtçylykly hadysanyň ýa-da keseliň netijesinde ömrüne zyýan ýetirilmeginden (ýa-da aradan çykmagy)

Daşary ýurda

giden wagtynda betbagtçylykly hadysanyň ýa-da keseliň netijesinde ömrüne zyýan ýetirilmeginden (ýa-da aradan çykmagy)
Image
Image

Ambulatoriýa

we stasionar bejerginiň töleglerinden
Image

Resminamalar

jemlemek üçin çykdajylary (lukmançylyk netijenamasy, keseliň taryhy, kepilnamalar we ş.m.)

Resminamalar

jemlemek üçin çykdajylary (lukmançylyk netijenamasy, keseliň taryhy, kepilnamalar we ş.m.)
Image
Image

Repatriasiýa (watana dolandyrmak)