Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

IPOTEKANY ätiýaçlandyryş

Gozgalmaýan emläk karzyny tölemek:

Jaý satyn almak üçin ipoteka ýa-da başga görnüşli karz alýan bolsaňyz, karz berijiňiz tarapyndan jaý ätiýaçlandyryşy talap edilip bilner. Jaý zaýalanan ýa-da weýran bolan ýagdaýynda ätiýaçlandyryş goragy karzy üzmäge ýa-da karz mukdaryny azaltmaga mümkinçilik berer.
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Şahsy ýa-da edara görnüşli taraplaryň dolandyryşynda, eýeçiliginde ýa-da ykdysady dolandyryşynda bolan gozgalmaýan emläk:

● Binalar, desgalar, jaýlar, öýler, beýleki toplumlar we Türkmenistanyň kanunçylygy boýunça gozgalmaýan emläk hökmünde klassifisirlenen beýleki emläkler.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Şahsy ýa-da edara görnüşli taraplaryň dolandyryşynda, eýeçiliginde ýa-da ykdysady dolandyryşynda bolan gozgalmaýan emläk:

● Binalar, desgalar, jaýlar, öýler, beýleki toplumlar we Türkmenistanyň kanunçylygy boýunça gozgalmaýan emläk hökmünde klassifisirlenen beýleki emläkler.
Image

Haýsy howplardan?

Image

Ýangyn

ýa-da ätiýaçlandyryş obýektine ýangynyň netijesinde başga bir zyýan ýetmegi

Ýangyn

ýa-da ätiýaçlandyryş obýektine ýangynyň netijesinde başga bir zyýan ýetmegi
Image
Image

Tebigy betbagtçylyklar

(ýer titremegi, ýerasty oduň täsiri, opurylma, gorp atma, ýyldyrym urmagy, sil gelmegi, tupan, tüweleý, harasat, suw daşmagy, suw basmagy, ýerasty suwlaryň ýokary galmagy sebäpli suw almagy we beýlekiler)
Image

Ätiýaçlandyryş obýektine

suw geçiriji, lagym, ýyladyş ulgamlaryndan we ýangyn söndüriş ulgamlaryndan akan suw sebäpli zyýan ýetmegi

Ätiýaçlandyryş obýektine

suw geçiriji, lagym, ýyladyş ulgamlaryndan we ýangyn söndüriş ulgamlaryndan akan suw sebäpli zyýan ýetmegi
Image
Image

Ätiýaçlandyryş obýektiniň

üstüne dolandyrylýan uçýan enjamlaryň we olaryň bölekleriniň gaçmagy
Image

Üçünji taraplaryň

bilkastlaýyn hereketleriniň netijesinde obýekte zyýan ýetmegi

Üçünji taraplaryň

bilkastlaýyn hereketleriniň netijesinde obýekte zyýan ýetmegi
Image