Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

SMARTFONYŇ displeýini we sensor ekranyny ätiýaçlandyryş

Smartfonyň ekranyny ätiýaçlandyryş - bu enjamyň ekranyny döwülmeginden we oňa zeper ýetmeginden goraýan ýöriteleşdirilen guraldyr.

Döwrebap smartfonlaryň ekranlary aýna ýa-da plastik ýaly döwlegen näzik materiallardan ýasalýar, şonuň üçin eliňden gaçan ýagdaýynda, urgy alanda ýa-da başga tötänleýin ýagdaýlarda aňsatlyk bilen zeper ýetmegi mümkin. Ekran ätiýaçlandyryşy ekrany çalyşmaga ýa-da abatlamak üçin çykdajylarynyň öwezini dolmaga mümkinçilik berip şular ýaly zyýanlardan gorag bilen üpjün edýär.
Smartfonyň ekranyny ätiýaçlandyryş - bu enjamyň ekranyny döwülmeginden we oňa zeper ýetmeginden goraýan ýöriteleşdirilen guraldyr.

Döwrebap smartfonlaryň ekranlary aýna ýa-da plastik ýaly döwlegen näzik materiallardan ýasalýar, şonuň üçin eliňden gaçan ýagdaýynda, urgy alanda ýa-da başga tötänleýin ýagdaýlarda aňsatlyk bilen zeper ýetmegi mümkin. Ekran ätiýaçlandyryşy ekrany çalyşmaga ýa-da abatlamak üçin çykdajylarynyň öwezini dolmaga mümkinçilik berip şular ýaly zyýanlardan gorag bilen üpjün edýär.
Image
Smartfonlaryň ekranyny abatlamak esasanam tutuş ekrany çalyşmak zerur bolsa maddy tarapdan gymmat bolup biler. Ekran ätiýaçlandyryşy abatlamak bilen baglanşykly maliýe töwekgelçiligini azaltmaga mümkinçilik berýär, sebäbi ätiýaçlandyryş kompaniýasy ekrany dikeltmek üçin ähli harajatlaryny töleýär.
Image
Ekranyň ätiýaçlandyryşy bilen garaşylmadyk zeperlerden özüňizi has goragly duýup bilersiňiz, bu bolsa howpsuzlyk barada alada etmän töwekgilçilikli şertlerde (sport ýa-da gurluşyk meýdançasynda işlemek ýaly) telefonyňyzy has erkin ulanmaga kömek eder.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Telefonyň sensor ekranyny we displeýini ulanmak hem-de eýeçilik etmek bilen baglanşykly emläk bähbitlerini.
Image

Haýsy howplardan?

Image

Tötänleýin fiziki zyýan

fiziki işlemezligi, jaýryk atmagy, döwükleriň emele gelmegi, böleklere bölünmegi ýa-da telefonyň sensor ekranyny ýa-da displeýiniň ýok edilmegi ätiýaçlandyrýan adamyň elinden garaşylmadyk we bilkastlaýyn däl gaçyrmagy we daşarky täsirleriň aç-açan yzy bolmagy netijesinde ýüze çykýan näsazlyklar

Tötänleýin fiziki zyýan

fiziki işlemezligi, jaýryk atmagy, döwükleriň emele gelmegi, böleklere bölünmegi ýa-da telefonyň sensor ekranyny ýa-da displeýiniň ýok edilmegi ätiýaçlandyrýan adamyň elinden garaşylmadyk we bilkastlaýyn däl gaçyrmagy we daşarky täsirleriň aç-açan yzy bolmagy netijesinde ýüze çykýan näsazlyklar
Image
Image

Telefony,

bagažda, kapotda ýa-da ulagyň üstünde (üçeginde) galdyrmaklygyň netijesinde fiziki zeper ýetmegi
Image

Telefonyň sensor ekranyna

ýa-da displeýine islendik tötänleýin kosmetiki-fiziki zeper, çyzyklar, egilmeler we çukurlar şeýle-de ekranyň daşky görnüşini bozýan ýöne öndürijiligine, işleýşine täsir etmeýan zeperler.

Telefonyň sensor ekranyna

ýa-da displeýine islendik tötänleýin kosmetiki-fiziki zeper, çyzyklar, egilmeler we çukurlar şeýle-de ekranyň daşky görnüşini bozýan ýöne öndürijiligine, işleýşine täsir etmeýan zeperler.
Image

ÖWEZINI doluş tölegi nädip amala aşyrylýar?

Öwezini doluş tölegi ýylyň dowamynda iki halatda we her halatda telefonyň bazar bahasyndan 50% çenli tölenip bilner. Munuň üçin telefonyň ekrany döwülen ýa-da sensor ekranyna zeper ýeten ýagdaýynda Resmi kepil ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň ofisyna gelip, telefonyňyzy barlatmaly bolarsyňyz!