Select your language

Image

“Resmi kepil” hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş bazarynda 2017-nji ýyldan bäri öz işini milli we halkara derejede alyp barýan hususy ätiýaçlandyryş kompaniýasy bolup durýar.

“Resmi kepil” ätiýaçlandyryş kompaniýasy 21010072 sanaw belgisi bilen hasaba alnyp Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan berlen emläk we şahsy bähbitleriniň, jogapkärçilik ätiýaçlandyrmasyny we gaýtadan ätiýaçlandyryşy amala aşyrmak üçin 1-17-30-4 belgili ygtyýarnama esasynda hereket edýär.

Şu günki gün kompaniýa ätiýaçlandyryşyň 20 görnüşi boýunça hyzmatlaryny hödürleýär.

Image
Image

Biziň maksadymyz

Image
Image

 Müşderilere döwrebap ugur bilen çemeleşmekde tejribeli hünärmenlerimiz iň bäsdeş nyrhlar boýunça müşderiniň strategiýalarynyň we talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Biziň maksadymyz Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş bazaryna işjeň gatnaşmakdyr.

Birnäçe ýyl bäri ýurdumyzyň ätiýaçlandyryş bazarynyň esasy gatnaşyjylary bolan - Türkmenistanyň döwlet ätiýaçlandyryş guramasy, “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ÝGPJ, "Hazar atiýaçlandyryş" AGPJ, "Gadamly ösüş" HJ bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

 Müşderiniň bähbitleriniň goragy toparymyzyň  esasy meselesidir. Şol sebäpli biz ätiýaçlandyryş hadysa ýüze çykan wagtynda ätiýaçlandyryş şertnamasynyň şertlerine laýyklykda haýal etmän öwezini doluş tölegini amala aşyrýarys.

ESASLYK MAÝANYŇ

ÖSÜŞ DEPGINI

Kompaniýanyň

jogapkärçiliginiň çägini ýokarlandyrmak maksady bilen,
soňky 2 ýylda "Resmi Kepil" HJ esaslyk maýasy 14 million manat artdy,
bu ätiýaçlandyryş kompaniýasy üçin gaty möhümdir.

Biziň ýerleşýän ýerimiz

Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL