Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

ÖÝ EMLÄGINI ätiýaçlandyryş

Öýde telewizoryň, täze kompýuteriň ýa-da çylşyrymly kondisioneriň bolmagy indi üýtgeşiklik däl eýsem adaty zat. Şeýle-de bolsa, ýönekeý suw almagy öýüňizdäki emläge uly zyýan ýetirip biler we hojalyk tehnikasynyň täzesini satyn almak ýa-da abatlamak işi gymmada düşýär.
Öýde telewizoryň, täze kompýuteriň ýa-da çylşyrymly kondisioneriň bolmagy indi üýtgeşiklik däl eýsem adaty zat. Şeýle-de bolsa, ýönekeý suw almagy öýüňizdäki emläge uly zyýan ýetirip biler we hojalyk tehnikasynyň täzesini satyn almak ýa-da abatlamak işi gymmada düşýär.
Image
Mundan başga-da, öýleriň talanmagy ýaly howplary hem ýatdan çykarmaly däl. Ähli ýagdaýlary öňünden aýdyp bolmaýar we ogurlanan enjamlaryň öwezini dolmak ýagny kompýuteriň ýa-da telewizoryň täzesini satyn almak üçin jübiňizden çykdajy etmeli bolýaňyz.
Öý emläginiň ätiýaçlandyryşy betbagtçylyklardan, ogurlyk ýa-da beýleki howplaryň netijesinde döräp biljek öý enjamlaryň zaýlanmagyndan ýa-da ýitmeginden goraýar. Öýüňiziň heläkçiliklerden we ýitgilerden goralýandygyny bilmeklik, rahatlyk bilen öýüňizde lezzet almaga mümkinçilik döredýär.
Image
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

● Hususy ýaşaýyş jaýlarynda ulanylýan öý goşlaryny;
● Ýaşaýyş jaýlaryndaky goşmaça salnan otaglaryň we öýleriň bezeg elementlerini we enjamlaryny.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

● Hususy ýaşaýyş jaýlarynda ulanylýan öý goşlaryny;
● Ýaşaýyş jaýlaryndaky goşmaça salnan otaglaryň we öýleriň bezeg elementlerini we enjamlaryny.
Image

Haýsy howplardan?

Image

Tebigy betbagtçylyklardan

(suw joşguny, harasat, tupan, tüweleý, gopgunlar, çabga, doňmakdan, ýer süýşmesi, toplum, ýerasty suwlaryň ýokary galmasy, sil, daşgyn, sebit üçin adaty bolmadyk dowamly ýagyşlar we güýçli garlar, ýyldyrym çakmagy, ýeriň çökmegi, ýer titremegi);

Tebigy betbagtçylyklardan

(suw joşguny, harasat, tupan, tüweleý, gopgunlar, çabga, doňmakdan, ýer süýşmesi, toplum, ýerasty suwlaryň ýokary galmasy, sil, daşgyn, sebit üçin adaty bolmadyk dowamly ýagyşlar we güýçli garlar, ýyldyrym çakmagy, ýeriň çökmegi, ýer titremegi);
Image
Image

Betbagtçylyklardan:

ýangyn, partlama, ulaglar bilen çaknyşmak, agaçlaryň ýykylmagy we uçarlaryň gaçmagy, ýyladyş sistemalarynda näsazlagyň ýüze çykmasy, suw üpjünçiligi, lagym ulgamlaryndan, goňşy jaýlardan suwuň geçmegi, emlägiň ýerleşýän binalarynyň (jaýlarynyň) esasy desgalarynyň duýdansyz weýran bolmagy;
Image

Üçünji taraplaryň

bilkastlaýyn, bikanun hereketleri;

Üçünji taraplaryň

bilkastlaýyn, bikanun hereketleri;
Image
Image

Emläk ogurlanmagy,

emläk ogurlanmagy ýa-da ogurlamak synanyşygy bilen baglanyşykly emlägi ýok etmegi ýa-da zeper ýetmegi ýaly hereketlerden;
Image

Radio we telewideniýa enjamlary,

wideo enjamlary, magnitafonlar, surat we film enjamlary, aýdym-saz merkezleri, elektron enjamlary, kondisionerler, elektrik enjamlary we durmuş enjamlary ýangyn dörän halatynda ätiýaçlandyrylan hasaplanýar.

Radio we telewideniýa enjamlary,

wideo enjamlary, magnitafonlar, surat we film enjamlary, aýdym-saz merkezleri, elektron enjamlary, kondisionerler, elektrik enjamlary we durmuş enjamlary ýangyn dörän halatynda ätiýaçlandyrylan hasaplanýar.
Image