Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlary

RAÝAT-HUKUK jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş

Image
Emlägiň heläkçiligine getirip biljek maliýe ýitgiler bilen bir hatarda, her bir edara tötänleýin öz işini ýerine ýetirýän mahaly üçünji taraplaryň emlägine, saglygyna we ömrüne ýetirilen zyýanlaryň öwezini dolmak zerurlygy bilen hem duş gelip biler.
Şunuň bilen baglylykda sizi şuňa meňzeş ýagdaýlardan we degişli maliýe çykdajylardan goramak maksady bilen “Resmi kepil” size umumy raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagy hödürleýär.
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Telekeçilik işiniň amala aşyrylmagy esasynda üçünji taraplaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilýän zyýanlaryň netijesinde döreýän borçnamalar
Image
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Telekeçilik işiniň amala aşyrylmagy esasynda üçünji taraplaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilýän zyýanlaryň netijesinde döreýän borçnamalar

Haýsy howplardan goraýarys?

Image

Üçünji taraplaryň

ömrüne we saglygyna ýetirilýän zyýandan
Image

Üçünji taraplaryň

emlägine ýetirilýän zyýandan