Select your language

Raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş

     Emlägiň heläkçiligine getirip biljek maliýe ýitgiler bilen bir hatarda, her bir edara tötänleýin öz işini ýerine ýetirýän mahaly üçünji taraplaryň emlägine, saglygyna we ömrüne ýetirilen zyýanlaryň öwezini dolmak zerurlygy bilen hem duş gelip biler.

     Şunuň bilen baglylykda sizi şuňa meňzeş ýagdaýlardan we degişli maliýe çykdajylardan goramak maksady bilen “Resmi kepil” size umumy raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagy hödürleýär.

RAÝAT-HUKUK JOGAPKÄÇILIGINI ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

 Telekeçilik işiniň amala aşyrylmagy esasynda üçünji taraplaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilýän zyýanlaryň netijesinde döreýän borçnamalar

Haýsy howplardan goraýarys?

  • Üçünji taraplaryň ömrüne we saglygyna ýetirilýän zyýandan;
  • Üçünji taraplaryň emlägine ýetirilýän zyýandan
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL