Select your language

GURLUŞYK-GURNAMA IŞLERINI ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Gurluşyk-gurnama işleriniň ätiýaçlandyryşy - desgalaryň gurluşygyna ýa-da abatlaýyşyna gatnaşýan ähli taraplaryň bähbitlerini goramak we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin niýetlenen  ätiýaçlandyryş görnüşidir.  Ol gurluşyk döwründe ýüze çykan zyýanlar ýa-da ýitgiler bilen bagly töwekgelçiliklerden goraýar, we dikeldiş ýa-da abatlaýyş çykdajylarynyň öwezini dolmagyny üpjün edýär

Gurluşyk-gurnama işleriniň ätiýaçlandyryşynyň wajyp bolmagynyň esasy sebäpleri

 • Potratçynyň ynamy:  gurluşyk we gurnama işleriniň potratçysy kynçylyklar ýa-da ýitgiler ýüze çykan halatynda ähli çykdajylaryň ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň öwezini doljakdygyna ynanyp biler.
 • Maddy ýitgilerden goramak: materiallara ýa-da enjamlara zeper ýetmegi, ýangyn, ogurlyk ýa-da üçünji taraplaryň hereketleri ýaly garaşylmadyk meseleler ýüze çykyp biler.
 • Betbagtçylykly hadysalardan goramak: gurluşyk işleri howply bolup biler we gurluşyk meýdançasynda köplenç betbagtçylykly hadysalar duş gelýär.
 • Kanunçylyk talaplary: kanunçylyk hukuknamalaryna laýyklykda talaplar

GURLUŞYK-GURNAMA IŞLERINI ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

 • Binalaryň, desgalaryň we başga düzümleriň gurluşygy, gurluşyk materiallar we konstruksiýalar, şeýle hem taslama smeta resminamalarynda göz öňünde tutulan we gurluşyk işleriniň amala aşyrylmagynyň predmeti we serişdesi bolup durýan başga emläkler 
 • Gurnama işleri, şol sanda gurulýan konstruksiýalar, gurnalýan enjamlar, şeýle hem  taslama smeta resminamalarynda göz öňünde tutulan we gurnama işleriniň amala aşyrylmagynyň predmeti we serişdesi bolup durýan başga emläkler

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

 • Raýat-hukuk jogapkärçiligi:
  1. üçünji taraplaryň janyna, saglygyna ýetirilen zyýan;
  2. üçünji taraplaryň emlägine ýetirilen zyýan.
 • Gurlan binalara, desgalara we enjamlara degişlilikde kepillik borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin garaşylmadyk çykdajylar.

Goşmaça pul möçberleri bellenende:

 • Gurluşyk meýdançasyndaky enjamlar: wagtlaýyn jaýlar we desgalar, ammar jaýlary, haýatlar, gurluşyk gurşaw sekileri, opalubka, inženerçilik ulgamlary we ş.m.;
 • Gurluşyk tehnikasy we mehanizmleri: buldozerler, ekskowatorlar, greýderler, skreperler, ýol katoklary, markirleýji maşynlar, asfalt düşeýjiler, ýol frezleri, kranlar we ýük göterijiler, ýükleýjiler, beton garyjylar, beton sorujylar, kompressorlar we ş.m.;
 • Çäkleri galyndylardan we hapa üýşmeklerinden arassalamak boýunça çykdajylar, bu işi ýerine ýetirmegiň zerurlygy şol sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezi ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda öwezi dolunmaga degişli bolan waka bilen baglydyr.

Haýsy howplardan?

 • Gurluşyk meýdançasyndaky materiallaryň ýa-da enjamlaryň zaýalanmagy ýa-da ýitmegi töwekgelçiliginden;
 • Gurluşyk maşynlar işleýän wagtynda ýa-da enjamlaryna zeper ýetmek töwekgelçiliginden;
 • Taýýar desgalaryň we gurluşlaryň zaýalanmagy, ýitmegi töwekgelçiliginden;
 • Üçünji taraplaryň janyna, saglygyna(ömrüne) ýa-da emlägine ýetirilen zyýandan;
 • Gurluşyk tamamlanandan soň gurluşyga zeper ýetme töwekgelçiligi.
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL