Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

GURLUŞYK-GURNAMA işlerini ätiýaçlandyryş

Gurluşyk-gurnama işleriniň ätiýaçlandyryşy - desgalaryň gurluşygyna ýa-da abatlaýyşyna gatnaşýan ähli taraplaryň bähbitlerini goramak we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin niýetlenen ätiýaçlandyryş görnüşidir.

Ol gurluşyk döwründe ýüze çykan zyýanlar ýa-da ýitgiler bilen bagly töwekgelçiliklerden goraýar, we dikeldiş ýa-da abatlaýyş çykdajylarynyň öwezini dolmagyny üpjün edýär
Image

Gurluşyk-gurnama işleriniň ätiýaçlandyryşynyň wajyp bolmagynyň esasy sebäpleri

Potratçynyň ynamy:
gurluşyk we gurnama işleriniň potratçysy kynçylyklar ýa-da ýitgiler ýüze çykan halatynda ähli çykdajylaryň ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň öwezini doljakdygyna ynanyp biler.
Maddy ýitgilerden gorag:
materiallara ýa-da enjamlara zeper ýetmegi, ýangyn, ogurlyk ýa-da üçünji taraplaryň hereketleri ýaly garaşylmadyk meseleler ýüze çykyp biler.
Betbagtçylykly hadysalardan gorag:
gurluşyk işleri howply bolup biler we gurluşyk meýdançasynda köplenç betbagtçylykly hadysalar duş gelýär.
Kanunçylyk talaplary:
kanunçylyk hukuknamalaryna laýyklykda talaplar

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Image
Image

Emläkler

Binalaryň, desgalaryň we başga düzümleriň gurluşygy, gurluşyk materiallar we konstruksiýalar, şeýle hem taslama smeta resminamalarynda göz öňünde tutulan we gurluşyk işleriniň amala aşyrylmagynyň predmeti we serişdesi bolup durýan başga emläkler

Emläkler

Gurnama işleri

şol sanda gurulýan konstruksiýalar, gurnalýan enjamlar, şeýle hem taslama smeta resminamalarynda göz öňünde tutulan we gurnama işleriniň amala aşyrylmagynyň predmeti we serişdesi bolup durýan başga emläkler;

Raýat-hukuk jogapkärçiligi:

a) üçünji taraplaryň janyna, saglygyna ýetirilen zyýan;

b) üçünji taraplaryň emlägine ýetirilen zyýan.

Raýat-hukuk jogapkärçiligi:

Gurlan binalara

desgalara we enjamlara degişlilikde kepillik borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin garaşylmadyk çykdajylar;

Gurluşyk meýdançasyndaky enjamlar:

wagtlaýyn jaýlar we desgalar, ammar jaýlary, haýatlar, gurluşyk gurşaw sekileri, opalubka, inženerçilik ulgamlary we ş.m.;

Gurluşyk meýdançasyndaky enjamlar:

Gurluşyk tehnikasy

 we mehanizmleri: buldozerler, ekskowatorlar, greýderler, skreperler, ýol katoklary, markirleýji maşynlar, asfalt düşeýjiler, ýol frezleri, kranlar we ýük göterijiler, ýükleýjiler, beton garyjylar, beton sorujylar, kompressorlar we ş.m.;

Ekologiýa

Çäkleri galyndylardan we hapa üýşmeklerinden arassalamak boýunça çykdajylar, bu işi ýerine ýetirmegiň zerurlygy şol sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezi ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda öwezi dolunmaga degişli bolan waka bilen baglydyr.

Ekologiýa

Haýsy howplardan?

Image

Gurluşyk

meýdançasyndaky materiallaryň ýa-da enjamlaryň zaýalanmagy ýa-da ýitmegi töwekgelçiliginden;

Gurluşyk

meýdançasyndaky materiallaryň ýa-da enjamlaryň zaýalanmagy ýa-da ýitmegi töwekgelçiliginden;
Image
Image

Gurluşyk

maşynlar işleýän wagtynda ýa-da enjamlaryna zeper ýetmek töwekgelçiliginden;
Image

Taýýar

desgalaryň we gurluşlaryň zaýalanmagy, ýitmegi töwekgelçiliginden;

Taýýar

desgalaryň we gurluşlaryň zaýalanmagy, ýitmegi töwekgelçiliginden;
Image
Image

Üçünji taraplaryň

janyna, saglygyna(ömrüne) ýa-da emlägine ýetirilen zyýandan;
Image

Gurluşyk

tamamlanandan soň gurluşyga zeper ýetme töwekgelçiligi.

Gurluşyk

tamamlanandan soň gurluşyga zeper ýetme töwekgelçiligi.
Image