Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Online töleg

Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş
Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş

Ýeňil ýa-da ýük awtoulaglary, tirkeg we ýarym tirkegler, awtobuslar, mikroawtobuslar, motosikller, oba hojalyk we gurluşyk maşynlar, özi hereket edýän mehanizmler we başgalar


Giňişleýin
Kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş
Kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş

Her bir edara özüne degişli bolan emläginiň zeper ýetirilmegine ýa-da ýitirilmegine getirip biljek töwekgelçiliklere duş gelip bilýär. Tebigy betbagtçylyklar, ýangyn, üçünji taraplaryň kanuna garşy hereketleri ýaly ...

Giňişleýin
Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş
Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş

Betbagtçylykly hadysalaryndan ätiýaçlandyryş – heläkçilik ýa-da heläkçilik sebäpli aradan çykan halatynda maliýe goragyny üpjün etmek üçin niýetlenen ätiýaçlandyryşyň bir görnüşidir.

Giňişleýin
Raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş
Raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş

Emlägiň heläkçiligine getirip biljek maliýe ýitgiler bilen bir hatarda, her bir edara tötänleýin öz işini ýerine ýetirýän mahaly üçünji taraplaryň emlägine, saglygyna we ömrüne ýetirilen zyýanlaryň öwezini dolmak zerurlygy bilen hem duş gelip biler.

Giňişleýin