Select your languageIŞGÄRLERI BETBAGTÇYLYKLY HADYSALARDAN MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

       Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş eýýäm köpden bäri iş berijiler tarapyndan öz işgärlerine berilýän sosial bukjanyň bir bölegi bolup durýar.
       Dolandyryjynyň topar üçin aladasy näçe köp we göze görnüp dursa, golastyndakylar öz işlerine şonça-da höwesli bolarlar şonuň üçin dolandyryjy tutuş toparyň has täsirli işine garaşyp biler. 
       Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryşy, betbagtçylyk netijesinde ömrüne ýa-da saglygyna zyýan ýeten bolsa, işgäriň öwezini dolmak üçin goşmaça kepillikdir.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

       Iş ýerindäki betbagtçylyk, şeýle hem iş ýerine we yzyna barýan ýolda işçileriň saglygyna zyýan ýetirmek.

Haýsy howplardan goraýarys?

- betbagtçylykly hadysa netijesinde ätiýaçlandyrylan işgäriň alan şikesleri
- tötänleýin ýiti zäherlenme
- süňkleriň döwülmegi, süňkleriň bölünmegi
- ýaralar
- ýanmak we ş.m.

Töleg nädip edilýär?

Antiýaçlandyrylan waka ýüze çyksa, derrew, ýöne üç iş gününden gijä galman Resmi Kepil ätiýaçlandyryş kompaniýasyna ýüz tutuň.

Zerur lukmançylyk kömegini berenden soň, Resmi Kepil lukmançylyk edarasynyň şahadatnamasyna esaslanyp, sizi 195-nji forma bilen üpjün eder. Formany dolduranyňyzdan soňra siz ätiýaçlandyryş tölegini alarsyňyz.

Antiýaçlandyrylan waka ýüze çykan halatynda töleg şikesiň agyrlygyna baglydyr
Mysal üçin:
Çigin süňkiniň döwülmegi (ätiýaçlandyrylan mukdaryň 15%) 40,000 * 15% = 6000 manat

Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL