Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

IŞGÄRLERI betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş

Image
Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş eýýäm köpden bäri iş berijiler tarapyndan öz işgärlerine berilýän sosial bukjanyň bir bölegi bolup durýar.

Dolandyryjynyň topar üçin aladasy näçe köp we göze görnüp dursa, golastyndakylar öz işlerine şonça-da höwesli bolarlar şonuň üçin dolandyryjy tutuş toparyň has täsirli işine garaşyp biler.

Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryşy, betbagtçylyk netijesinde ömrüne ýa-da saglygyna zyýan ýeten bolsa, işgäriň öwezini dolmak üçin goşmaça kepillikdir.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Iş ýerindäki betbagtçylyk, şeýle hem iş ýerine we yzyna barýan ýolda işçileriň saglygyna zyýan ýetirmek.
Image
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Iş ýerindäki betbagtçylyk, şeýle hem iş ýerine we yzyna barýan ýolda işçileriň saglygyna zyýan ýetirmek.

Haýsy howplardan?

Betbagtçylykly

hadysa netijesinde ätiýaçlandyrylan işgäriň alan şikesleri
Image
Image

Betbagtçylykly

hadysa netijesinde ätiýaçlandyrylan işgäriň alan şikesleri
Image

Tötänleýin ýiti zäherlenme

Süňkleriň döwülmegi, süňkleriň bölünmegi

Image
Image

Süňkleriň döwülmegi, süňkleriň bölünmegi

Image

Ýaralar

Ýanyk we ş.m.

Image
Image

Ýanyk we ş.m.

ÖWEZINI doluş tölegi nädip amala aşyrylýar?

Antiýaçlandyrylan waka ýüze çyksa, derrew, ýöne üç iş gününden gijä galman Resmi Kepil ätiýaçlandyryş kompaniýasyna ýüz tutuň.

Müşderi zerur lukmançylyk kömegini alandan soň, Resmi Kepil lukmançylyk edarasynyň kepilnamasynyň esasynda size 195-nji formany doldurmak üçin berer.

Formany dolduranyňyzdan soňra siz ätiýaçlandyryş tölegini alyp bilersiňiz.

Image

Ätiýaçlandyrylan waka ýüze çykan halatynda töleg şikesiň agyrlygyna baglydyr

Mysal üçin:
Çigin süňkiniň döwülmegi (ätiýaçlandyrylan mukdaryň 15%) 
40 000 * 15% = 6 000 manat