Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

HÜNÄRMENÇILIK jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş

Image
Her bir hat-da ýokary tejribeli hünärmeniň işinde ýalňyşlyk goýbermeklik töwekgelçiligi bar we üçünji taraplaryň saglygyna, ömrüne ýa-da emlägine ýetirilen zyýan üçin jogapkärçiligini hünärmeniň işleýän edarasy çekýär.
Image
Ilatyň hukuk medeniýetiniň ýokarlanmagy bilen pes hilli ýerine ýetirilen hyzmatlaryň netijesinde zyýan çeken taraplaryň bildirýän nägilelikleri hem artýar.
Image
Hünärmentçilik jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş hünärmentçilik işi amala aşyrylýan wagtynda üçünji taraplaryň saglygyna, ömrüne we emlägine zyýan ýetirilmeginiň töwekgelçiligi ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň üstüne ýüklemegine mümkinçilik berýär.
Image
Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň barlygy kompaniýanyň öz iş hyzmatdaşlarynyň bähbitlerine yhlas we jogapkärçilik bilen çemeleşýänligini tassyklaýar.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Hünärmentçilik işi amala aşyrylýan wagtynda üçünji taraplaryň saglygyna, ömrüne we emlägine zyýan ýetirilmeginiň netijesinde ýüze çykan borçnamalar
Image

Haýsy howplardan?

Image

Iş ýa-da hyzmatlar

ýerine ýetirilende bilmän edilen ýalňyşlyklaryň netijesinde üçünji taraplara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmagyndan

Iş ýa-da hyzmatlar

ýerine ýetirilende bilmän edilen ýalňyşlyklaryň netijesinde üçünji taraplara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmagyndan
Image