Select your language

HÜNÄRMENÇILIK JOGAPKÄRÇILIGINI MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

       Her bir hat-da ýokary tejribeli hünärmeniň işinde ýalňyşlyk goýbermeklik töwekgelçiligi bar we üçünji taraplaryň saglygyna, ömrüne ýa-da emlägine ýetirilen zyýan üçin jogapkärçiligini hünärmeniň işleýän edarasy çekýär.

       Ilatyň hukuk medeniýetiniň ýokarlanmagy bilen pes hilli ýerine ýetirilen hyzmatlaryň netijesinde zyýan çeken taraplaryň bildirýän nägilelikleri hem artýar.

       Hünärmentçilik jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş  hünärmentçilik işi amala aşyrylýan wagtynda üçünji taraplaryň saglygyna, ömrüne we emlägine zyýan ýetirilmeginiň töwekgelçiligi ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň üstüne ýüklemegine mümkinçilik berýär.

       Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň barlygy kompaniýanyň öz iş hyzmatdaşlarynyň bähbitlerine yhlas we jogapkärçilik bilen çemeleşýänligini tassyklaýar.

       Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

       Hünärmentçilik işi amala aşyrylýan wagtynda üçünji taraplaryň saglygyna, ömrüne we emlägine zyýan ýetirilmeginiň netijesinde ýüze çykan borçnamalar

Haýsy howplardan?

Iş ýa-da hyzmatlar ýerine ýetirilende bilmän edilen ýalňyşlyklaryň netijesinde üçünji taraplara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmagyndan

Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL