Select your language

KÄRHANALARYŇ EMLÄGINI MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

      Her bir edara özüne degişli bolan emläginiň zeper ýetirilmegine ýa-da ýitirilmegine getirip biljek töwekgelçiliklere duş gelip bilýär. Tebigy betbagtçylyklar, ýangyn, üçünji taraplaryň kanuna garşy hereketleri ýaly töwekgelçilikler, uly möçberli zyýanlara ýetirip biler we edaranyň balansirlenen býudžetiniň bozmaklygyna ýa-da batmaklygyna getirip biler.

       Mümkin boljak zeperiň öwezini dolmaga, çykdajylary dogry meýilleşdirmäge we edaranyň emläk bähbitlerini goramaga emläk ätiýaçlandyryşy kömek eder. 


KÄRHANALARYŇ EMLÄGINI MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

       Jaýlary - önümçilik, edara, durmuş-medeni maksatly, jemgyýetçilik tarapyndan peýdalanylýan we beýleki binalar;
       Desgalary - minaralar, bogaldaklar, gurallar we beýleki önümçilik-tehniki enjamlar;
       Inženerçilik we önümçilik-tehnologik enjamlar - kommunikasiýalar, ulgamlar, abzallar, elektron hasaplaýyş tehnikasy, stanoklar, geçiriji we güýç maşynlary, beýleki mehanizmler we abzallar;
       Hojalyk jaýlary - garažlar, ammar jaýlary, ammarlar, bassyrmalar, üsti ýapyk meýdançalar, germewler we ş.m;
       Aýratyn duran jaýlar - sehler, laboratoriýalar, otaglar we ş.m. gurluşygy tamamlanmadyk desgalar, esbaplar, tehniki abzallar;
       Bezeg predmetleri, mebel, öý goşlary;
       Haryt-maddy gymmatlyklar - harytlar, çig mal, materiallar.

Haýsy howplardan goraýarys?

  • Suw geçirijilerden, lagym we ýyladyş ulgamlaryndan we ýangyn söndüriş ulgamlaryndan çykan suw sebäpli zeper ýetmeginden;
  • Üçünji taraplaryň bilkastlaýyn herekedinden;
  • Gulpy döwüp edilen ogurlyklar, talaňçylyklardan;
  • Ýangyn, ýyldyrym çakmagy;
  • Tebigy betbagtçylyklardan;
  • Gaz partlamagyndan, bug gazanyň, gaz saklanýan ýerleriň, gazgeçirijileriň, maşynlaryň we beýleki ş.m enjamlaryň partlaýjy elementleri.
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL