Select your language

ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNY ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Gozgalmaýan emläk atiýaçlandyryşy we ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyryşy eýeleriň emlägini we maliýe ýagdaýyny goramak üçin möhüm we zerur bolup durýandyr. Ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyrmagyň möhümliginiň birnäçe sebäpleri:

 • Töwekgelçiliklerden we ýitgilerden goramak: ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyryşy dürli töwekgelçiliklerden ýangyn, ogurlyk, suw joşmasy, tupan we beýleki tebigy betbagtçylyklaryndan ýaly goragy bilen üpjün edýär. Şeýle wakalar ýüze çykan halatynda ätiýaçlandyryş kompaniýasy emlägi dikeltmek ýa-da çalyşmak üçin uly möçberdäki maliýe çykdajylaryny töleýär.
 • Maliýe goragy: öý zaýalanan ýa-da weýran bolan halatynda ätiýaçlandyryş kompaniýasy eýesine zyýanyň öwezini dolýar. Bu bolsa öý eýesine maliýe ýitgilerini azaltmaga we maliýe goragyny üpjün etmäge kömek eder.
 • Öý eýesini - kärendä berijini goramak: eger siz emlägiňizi kärendä berýän bolsaňyz hem, ätiýaçlandyryş kompaniýasy betbagtçylykly hadysalarynyň netijesinde öýüňize zeper ýeten ýagdaýynda girdeji ýitgisinden gorap biler.
    

Jaýlaryň ätiýaçlandyrylmagy – bu diňe bir maliýe goragy däl-de, eýsem, garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykanda rahatlygyň we ynamlylygyň üpjün edilmegidir. Ol jaý eýelerine maliýe howplaryny aňryçäk möçberde azaltmaga hem-de emläge zeper ýetende ýa-da ol ýok edilende uly göwrümli maliýe ýitgileri hakynda aladalanmazlyga mümkinçilik berýär.


ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNY ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Öýleri, köp gatly ýaşaýyş jaýlardaky öýleri şeýle-de hem bezeg 
işleriniň parçalaryny we konstruktiw elementlerini, enjamlary:

 • Diwarlar we germewler (ýelmenen oboýlar we beýleki örtükler);
 • Pollary, potoloklary we gapylary;
 • Gapy we penjereleriň karobkalary we ramalary, aýnalary we reňkli aýnalary;
 • Gapynyň tutawajy, gapynyň gulpyny, elektrik jaňlary; 
 • Elektrik simleri we elektrik hasaplaýjy enjamlary, sanitar-tehniki enjamlar;
 • Ýyladyş enjamlary we ş.m.

Haýsy howplardan?

 • Ýangyn, partlama, ýyldyrym urmagy;
 • Tebigy betbagtçylyklar (suw joşmagy, ýer titremegi, tupan, harasat turmagy, çabga, doly ýagmagy, opurylmagy, sil gelmegi, ýerasty suwlaryň duýdansyz çykmagy), şol ýer üçin adaty bolmadyk dowamly ýagyş ýa-da köp möçberde gar ýagmagy;
 • Ýyladyş we suw geçiriji we lagym ulgamlaryny suw basmagy, awariýa bolmagy, şol sanda olaryň pes temperatura sebäpli ýüze çykmagy, ýangyn söndüriş ulgamlarynda awariýa bolmagy;
 • Uçýan enjamlaryň (uçarlaryň, dik uçarlaryň, hemralaryň we ş.m.) we olaryň bölekleriniň döwülüp ýere gaçmagy, ulag serişdeleriniň urmagy; 
 • Üçünji taraplaryň bilkastlaýyn hereketleri;
 • Gapynyň gulpuny döwüp ogurlyk we talaňçylyk edilmegi.
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL