Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

ÝAŞAÝYŞ jaýlaryny ätiýaçlandyryş

Gozgalmaýan emläk atiýaçlandyryşy we ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyryşy eýeleriň emlägini we maliýe ýagdaýyny goramak üçin möhüm we zerur bolup durýandyr.
Gozgalmaýan emläk atiýaçlandyryşy we ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyryşy eýeleriň emlägini we maliýe ýagdaýyny goramak üçin möhüm we zerur bolup durýandyr.

Ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyrmagyň möhümliginiň birnäçe sebäpleri:

Image
Töwekgelçiliklerden we ýitgilerden goramak
Ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyryşy dürli töwekgelçiliklerden ýangyn, ogurlyk, suw joşmasy, tupan we beýleki tebigy betbagtçylyklaryndan ýaly goragy bilen üpjün edýär. Şeýle wakalar ýüze çykan halatynda ätiýaçlandyryş kompaniýasy emlägi dikeltmek ýa-da çalyşmak üçin uly möçberdäki maliýe çykdajylaryny töleýär.
Image
Maliýe goragy
Öý zaýalanan ýa-da weýran bolan halatynda ätiýaçlandyryş kompaniýasy eýesine zyýanyň öwezini dolýar. Bu bolsa öý eýesine maliýe ýitgilerini azaltmaga we maliýe goragyny üpjün etmäge kömek eder.
Image
Öý eýesini - kärendä berijini goramak
Eger siz emlägiňizi kärendä berýän bolsaňyz hem, ätiýaçlandyryş kompaniýasy betbagtçylykly hadysalarynyň netijesinde öýüňize zeper ýeten ýagdaýynda girdeji ýitgisinden gorap biler.
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Öýleri, köp gatly ýaşaýyş jaýlardaky öýleri şeýle-de hem bezeg işleriniň parçalaryny we konstruktiw elementlerini, enjamlary:
● Diwarlar we germewler (ýelmenen oboýlar we beýleki örtükler);
● Pollary, potoloklary we gapylary;
● Gapy we penjereleriň karobkalary we ramalary, aýnalary we reňkli aýnalary;
● Gapynyň tutawajy, gapynyň gulpyny, elektrik jaňlary;
● Elektrik simleri we elektrik hasaplaýjy enjamlary, sanitar-tehniki enjamlar;
● Ýyladyş enjamlary we ş.m.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Öýleri, köp gatly ýaşaýyş jaýlardaky öýleri şeýle-de hem bezeg işleriniň parçalaryny we konstruktiw elementlerini, enjamlary:
● Diwarlar we germewler (ýelmenen oboýlar we beýleki örtükler);
● Pollary, potoloklary we gapylary;
● Gapy we penjereleriň karobkalary we ramalary, aýnalary we reňkli aýnalary;
● Gapynyň tutawajy, gapynyň gulpyny, elektrik jaňlary;
● Elektrik simleri we elektrik hasaplaýjy enjamlary, sanitar-tehniki enjamlar;
● Ýyladyş enjamlary we ş.m.
Image

Haýsy howplardan?

Image

Ýangyn,

partlama, ýyldyrym urmagy;

Ýangyn,

partlama, ýyldyrym urmagy;
Image
Image

Tebigy betbagtçylyklar

(suw joşmagy, ýer titremegi, tupan, harasat turmagy, çabga, doly ýagmagy, opurylmagy, sil gelmegi, ýerasty suwlaryň duýdansyz çykmagy), şol ýer üçin adaty bolmadyk dowamly ýagyş ýa-da köp möçberde gar ýagmagy;
Image

Ýyladyş we suw geçiriji lagym

ulgamlaryny suw basmagy, awariýa bolmagy, şol sanda olaryň pes temperatura sebäpli ýüze çykmagy, ýangyn söndüriş ulgamlarynda awariýa bolmagy;

Ýyladyş we suw geçiriji lagym

ulgamlaryny suw basmagy, awariýa bolmagy, şol sanda olaryň pes temperatura sebäpli ýüze çykmagy, ýangyn söndüriş ulgamlarynda awariýa bolmagy;
Image
Image

Uçýan enjamlaryň

(uçarlaryň, dik uçarlaryň, hemralaryň we ş.m.) we olaryň bölekleriniň döwülüp ýere gaçmagy, ulag serişdeleriniň urmagy;
Image

Ulag serişdesiniň kakmagy

Ulag serişdesiniň kakmagy

Image
Image

Üçünji

taraplaryň bilkastlaýyn hereketleri;
Image

Gapynyň

gulpuny döwüp ogurlyk we talaňçylyk edilmegi

Gapynyň

gulpuny döwüp ogurlyk we talaňçylyk edilmegi
Image