Ynamly goragyňyz - biziň bilendir!

Biziň hyzmatlarymyz

ÝÜKLERI ätiýaçlandyryş

Ýükleri ätiýaçlandyryş – bu ýük daşama amala aşyrylanda dürli görnüşli wakalaryň netijesinde ýitgiler ýüze çykan ýagdaýynda ýüküň eýeleriniň emläk bähbitlerini goramaga niýetlenen emläk ätiýaçlandyryşyň bir görnüşi bolup durýar.

“Resmi kepil” HJ – bu bütin dünýäde awtoulag,demir ýol, howa, deňiz we derýa ulag serişdeleri bilen daşalýan islendik ýükleriň ynamly ätiýaçlandyryş goragydyr.
Ýükleri ätiýaçlandyryş – bu ýük daşama amala aşyrylanda dürli görnüşli wakalaryň netijesinde ýitgiler ýüze çykan ýagdaýynda ýüküň eýeleriniň emläk bähbitlerini goramaga niýetlenen emläk ätiýaçlandyryşyň bir görnüşi bolup durýar.

“Resmi kepil” HJ – bu bütin dünýäde awtoulag,demir ýol, howa, deňiz we derýa ulag serişdeleri bilen daşalýan islendik ýükleriň ynamly ätiýaçlandyryş goragydyr.
Eger-de siz ýük daşama zerurlygy bilen duş gelen bolsaňyz, ýa-da ýük daşama – siziň işiňiziň düýbi bolup durýan bolsa, ýükleriň goragyny ýola goýmak meselesi siziň üçin has hem wajyp bolup durýar.
Image
Juda gowy däl ýollar, howa şertleri, ýol hereketiniň beýleki gatnaşyjylaryň garaşylmadyk hereketleri, bikanun ýagdaýlar, şu hemme faktorlar hojalyk işinde durnuksyzlyga getirýär.
Image
Şol sebäpli öz telekeçilik işiniň goragyny öňünden alada etmek dogry diýip hasaplaýarys.
Image
Ýük daşamalaryň ähli tapgyrlarynda hemmetaraplaýyn ynamly goragyny üpjün etmeklik – bu “Resmi kepil” kompaniýasynyň ätiýaçlandyryş (şertnamasyny) polisini baglaşmagydyr.
Image

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Ýükleri, komission tölegleri, fraht we ýükleri daşamak bilen bagly gaýry çykdajylary
Image

Haýsy howplardan?

Image

Ýyldyrym urmagy,

tupan, harasat turmagy, wulkanyň atylyp çykmagy we beýleki tebigy betbagtçylyklar, eger ýeňip geçip bolmaýan güýjüň hereketleri bilen ýetirlen zyyanyň atiýaçlandyryş goragy şertnamada göz öňünde tutulan bolsa;

Ýyldyrym urmagy,

tupan, harasat turmagy, wulkanyň atylyp çykmagy we beýleki tebigy betbagtçylyklar, eger ýeňip geçip bolmaýan güýjüň hereketleri bilen ýetirlen zyyanyň atiýaçlandyryş goragy şertnamada göz öňünde tutulan bolsa;
Image
Image

Partlama, ýangyn

Image

Ulag serişdesiniň ýykylmagy

Ulag serişdesiniň ýykylmagy

Image
Image

Ulag serişdesiniň

ýalpaklyga batmagy ýa-da kenara çykmagyndan ýa-da ulag serişdesiniň suwa gark bolmagy
Image

Ýerüsti ulaglar bilen

ýük daşalanda ulagyň agdarylmagy ýa-da relsden çykmagy

Ýerüsti ulaglar bilen

ýük daşalanda ulagyň agdarylmagy ýa-da relsden çykmagy
Image
Image

Köprüleriň, ötükleriň ýykylmagy

Image

Ulag serişdesiniň

islendik obýekt bilen çakyşmagy

Ulag serişdesiniň

islendik obýekt bilen çakyşmagy
Image
Image

Ýüküň gaçyp galmagy,

Ýüküň çyg çekmegi
Image

Ýükleriň ýüklenýän,

düşürilýän we ulag serişdesine ýangyç guýulýan mahalynda betbagtçylykly ýagdaýlar sebäpli çekilen ýitgiler

Ýükleriň ýüklenýän,

düşürilýän we ulag serişdesine ýangyç guýulýan mahalynda betbagtçylykly ýagdaýlar sebäpli çekilen ýitgiler
Image
Image

Eger ätiýaçlandyryş şertnamasynyň

şertleri boýunça şeýle ýitginiň öwezini dolmak göz öňünde tutulan bolsa, ýükleri halas etmek we saklamak, şeýle hem ýitgini azaltmak we onuň möçberini anyklamak boýunça ähli zerur we maksadalaýyk bolan çykdajylary.